Правилник

Този правилник е създаден на основание Закона за предучилищното и училищно образование (ЗПУО) и в съответствие с Наредба №5/03.06. 2016г. на МОН.

С него се уреждат:

  • организацията и ръководството на ЧДГ „Дъга-Русе“ град Русе;
  • условията за прием на децата;
  • правата и задълженията на служителите и родителите;
  • организацията на възпитателно – образователната работа (ВОР) и медицинското обслужване.
Горе