сертифициране

Адаптиране уменията на учителите към нуждите на днешното поколение

Договор номер: 2022-2-BGF01-KA122-SCH-000093522 се осъществява със съдействието на програма Еразъм + Ключова дейност 1 “ Образователна мобилност за граждани“ Краткосрочни проекти за мобилност на ученици и училищен персонал.


Настоящият електронен бюлетин е финансиран от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA.

Развиване на уменията и умножаване знанията на децата
Създаване на позитивна и устойчива среда;
Развиване на уменията за учене и любов към знания и творчество;
Разнообразяване образователните методи за преподаване;
Подобряване професионалните качества на персонала и неговите компетенции за управление на образователния процес според нуждите на децата;
Сближаване на педагогическия и административен екип на детската градина и обединяване на всички в екипа за изпълнение на дългосрочните цели за изграждане на позитивна учебна среда за благополучието на децата.

Подготовка на две мобилности до Валенсия, Испания с цел обмен на добри практики и обучения, основаващи се на позитивната психология и работа в екип в предучилищното образование.
Провеждане на две обучения на учители и административен екип от ЧДГ „Дъга – Русе“ във Валенсия, Испания:

По програма – 4 К – Креативни, колаборативни, критични, комуникативни учители;
По програма -Практическа йога и концентрация

Популяризиране
Провеждане на форум за разпространение на резултатите, споделяне на опит, впечатления, мотивация на други образователни институции да се възползват от възможностите, които програма Еразъм+ предоставя за професионално усъвършенстване и израстване.
Измерване на успеха:
Участниците в проект “Адаптиране уменията на учителите към нуждите на днешното поколение“ степента на удовлетвореност от проведените мобилности чрез инструментариум за оценка на постигнатите дейности и резултати.
Участниците в двете мобилности са удовлетворени от обученията по програми: „4 К – Креативни, колаборативни, критични, комуникативни учители” и „Практическа йога и концентрация”. Екипът на детската градина е оценил с най-висока оценка обученията по двете програми. Мобилностите по проекта са допринесли за професионалното обогатяване на учителите. Участниците са оценили степента на полезност и удовлетвореност от срещите с колеги по време на обученията с най-висока оценка. В докладите на служителите става ясно, че отчитат положителна промяна в учебната среда на ЧДГ „Дъга – Русе“.

Резултати
1. Изготвяне на Програма за обучение по 4 К – Креативни, колаборативни, критични, комуникативни учители;
2. Създаване на база с методически насоки, практически упражнения и добри практики.
3.Внедряване на практическа йога и концентрация сред децата в детската градина

Екипът на ЧДГ „Дъга- Русе“ обогати знанията с обучения по нови методи на преподаване, базирани на позитивната психология и работата в екип. Добавената стойност на европейския опит е от изключително значение за екипа на детската градина. Мобилността по „Еразъм+“ осигурява европейска добавена стойност, освен тези, които се изискват в нормативната база, като например чрез стратегически подход спрямо мобилността, засилване на чувството за европейска идентичност и многоезичие.
Вдъхновените учители с нетърпение и любопитство започнаха да внедряват научените добри практики в класната стая сред децата в детската градина.
С цел устойчивост на проекта ще се провеждат регулярни срещи с обучителите от ESMOVIA Training and Mobility, на които ще се обсъжда напредъка по внедряване на новите подходи в преподаването.

Програма – 4 К – Креативни, колаборативни, критични, комуникативни учители предоставя важни компоненти на 21 – ви век, които са важни за успеха на учителите в днешно време. Влизайки по-дълбоко в тези умения и отделяне на време за култивиране на четирите различни умения, учителите от ЧДГ „Дъга – Русе“ изградиха европейска добавена стойност, която ще използват в професията си. Благодарение на програмата, учителите се научиха да планират ежедневно трениране на тези умения в практиката си. Методите, заложени в програмата са специално ориентирани към учители, за да подпомогнат справянето с нивото на стрес и липсата на мотивация, която понякога могат да почувстват.
Практическа йога и концентрация:
Програмата предостави възможност за потапяне в емоционалната интелигентност и съзнателност чрез достъп до творческия ум. Изживяване на сетивни медитивни практики чрез движение, природа и звук. Разбиране на йога практиката и методи за ежедневно прилагане. Учителите в детската градина развиха умения за усъвършенстване на баланса и координацията, повишиха концентрацията, самочувствието и увереността си. След което, посредством йогата научиха и децата да придобият същите умения.
Ползите от йога насърчават децата да изчистят умовете си и да се съсредоточат върху задачата, независимо дали става дума за балансиране, огъване в определена посока и т. н. Способността за фокусиране и концентриране се оказва забележително полезна и в училище, което води до по-високи резултати, които определено удовлетворяват и родителите. В практиката децата се научават да бъдат упорити и да се борят за постигане на целите си. Овладяването на позите в йога им дава чувство на увереност и повишава самочувствието им.

сертифициране

сертифициране

Video

Няма коментари

Запишете вашите думи

Горе